Aurajokisäätiön hallinnoimia ja toteuttamia hankkeita


VEERA- vesiensuojelua Varsinais-Suomen suurten jokien alueilla
Vuoden 2015 alusta käynnistyi Aurajokisäätiön, Paimionjoki-yhdistyksen ja Salon Vesistöklinikan yhteinen vesiensuojeluhanke VEERA. Sen tavoitteena on innostaa tavallisia ihmisiä vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrättämiseen sekä luoda positiivista yhteishenkeä eri toimijaryhmien välille. Hanke toimii Saaristomereen laskevien suurten jokien Aurajoki, Paimionjoki, Halikonjoki, Uskelanjoki ja Kiskonjoki-Perniönjoki valuma-alueilla sekä Someron itäisten järvien valuma-alueilla. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2015 - 31.12.2016
Osarahoitus: Ympäristöministeriö, Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva RAKI-ohjelma

Aurajoen alkulähteiltä Saaristomerelle 2012-2013
Hankkeen puitteissa laadittiin uuden Aurajoen kehittämisohjelman toimenpideosio, jonka tarkoituksena on antaa ideoita ja eväitä Aurajoen hyväksi tehtävään työhön ja arvioida toteutettuja hankkeita. Lisäksi työstettiin aamunavaussarja koulujen käyttöön ja järjestettiin retkiä Aurajokilaaksoon.
Osarahoitus: Varsinais-Suomen liitto, Saaristomeren Suojelurahasto

Aurajoen yläjuoksun virkistysreitistö 2011-2014
Hankkeessa toteutettiin  Jokireitit-hankkeessa suunniteltuja toimenpiteitä Aurajoen yläjuoksulla Oripään, Pöytyän ja Auran alueella. Muun muassa Oripään Tuomistonsuon pitkospuinen reitti on uusittiin ja myös muita olemassaolevia ulkoilureittejä ja melonnan ohituspaikkoja uusitaan.
Osarahoitus: Leader-rahoitus Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:n kautta

Turun vesilaitosmuseo 2010 lähtien
Aurajokisäätiö on vuodesta 2010 vastannut Turun Halistenkoskella sijaitsevat Turun vesilaitosmuseon hoitamisesta ja kehittämisestä yhteistyössä Turun vesiliikelaitoksen kanssa.
Osarahoitus: Turun vesiliikelaitos

Aurajoen vesistöalueen erityisympäristötukineuvonta ja -koulutus 2001 lähtien
Aurajoen vesistöalueen maanviljelijöille on järjestetty tilakohtaista neuvontaa ja pienryhmäkoulutusta maatalouden vesiensuojelusta ja erityisympäristötuista vuodesta 2001 lähtien Aurajokisäätiön toimesta vuosittain alkukeväästä. Työn tavoitteena on auttaa viljelijöitä ympäristökohteiden suunnittelussa ja tukipaperien kiemuroissa. Vuosina 2011-2014 työtä tehtiin yhdessä Paimionjoki-yhdistyksen kanssa.
Osarahoitus: Varsinais-Suomen ELY-keskus, TEHO-hanke, Paimionjoki-yhdistys

Jokireitit 2008-2011
Suunniteltiin luonnonarvot ja asutuksen huomioivaa Aurajoen virkistyskäyttöä joen yläjuoksulla. Selvitettiin Aurajoen melontareitin ja luontopolkujen nykytilaa ja kehittämistarpeita, suunniteltiin virkistystoimintaa ja tuotettiin aiheesta ajanmukaista kirjallista ja sähköistä tietoa.
Osarahoitus: EU:n Leader+ -ohjelma Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:n ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta

Aurakala 2010
Aurakala-hankkeessa varustettiin Aurajoessa liikkuvia lohikaloja radiolähettimin ja seurattiin niiden nousua kudulle. Näin saatiin tietoa kalojen liikkeistä ja elämästä. Kalat, yhteensä kahdeksan yksilöä, pyydystettiin Halistenkosken kalaportaasta alkusyksyllä kalojen kutunousun käynnistyessä ja niitä seurattiin joen yläjuoksulle ja merelle saakka. Kalojen liikkeistä raportoitiin netissä.
Aurakala-hankkeen ydintyöryhmässä olivat mukana Lounais-Suomen kalastusalue sekä vapaaehtoistahot. Työ tehtiin mahdollisimman pehmein menetelmin kaloja vahingoittamatta yhteistyössä viranomaistahojen ja alan muiden toimijoiden kanssa. Hanketta jatketaan mahdollisuuksien mukaan tulevaisuudessa.
Osarahoitus: Yksityiset lahjoittajat

Maarian allas 2009
Hankkeessa selvitettiin Maarian altaaseen ja sitä ympäröivään alueeseen liittyviä kysymyksiä, nykytilaa ja tulevaisuudensuunnitelmia koskien asukastoimintaa, vesiensuojelua, virkistyskäyttöä, kalastusta ja kaavoitusta. Toimenpiteisiin sisältyi eri toimijatahojen suunnitelmien selvittäminen, asukaskysely, koekalastukset ja -ravustukset altaalla sekä altaan vedenlaadun muutosten tutkiminen. Hankkeessa tuotettua raporttia ja muita tuloksia voidaan käyttää vastaisuudessa pohjana allasta ja sen ympäristöä koskevissa suunnitelmissa ja hankkeissa. Työn lähtökohtana on eri muutosprosessit alueella sekä Maarian altaan käyttötarkoituksen muutokset.
Osarahoitus: EU:n Leader+ -ohjelma Varsin Hyvä ry:n ja Varsinais-Suomen TE-keskuksen kautta

Aurajoen Maisematie / Varkaantie - Maisematie 2007-2010
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli kehittää alueen matkailua ja muodostaa tiestä Tiehallinnon suositusten mukainen maisema-matkailutie yhtenäisine viitoituksineen. Hanke selvitti lisäksi Vanhan Tampereentien historiaa, toi esille sen monia merkityksiä sekä pyrki kohottamaan tien tunnettavuutta ja statusta. Hankkeen puitteissa alueelle toteutettiin maisemanhoitosuunnitelma, tienvarsikasvillisuuden inventointi ja nettisivut.
Osarahoitus: Varsinais-Suomen liitto, EU:n Leader+ -ohjelma / V-S jokivarsikumppanit /Keskitien Tukisäätiö

Muistoja joelta 2006-2007
Kerättiin Aurajokivarren asukkaiden arjen kokemuksia ja muistelmia, tarinoita ja valokuvia. Työllä haluttiin edistää kotiseudun arvostusta ja lisätä alueen viihtyvyyttä ja vetovoimaisuutta. Kerättyä aineiston pohjalta työstettiin kiertonäyttely ja jokimuistoja käsittelevän julkaisun käsikirjoitus. Aineistoa voi jatkossa käyttää myös alueen matkailun edistämiseen, kulttuurituotantoon ja alueellisiin kulttuuritapahtumiin. Hanke toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen kanssa.
Osarahoitus: Varsinais-Suomen kulttuurirahasto, EU:n Leader+ -ohjelma / V-S jokivarsikumppanit / Keskitien Tukisäätiö

Aurajoen lähiluontokohteet 2003 - 2005
Hankkeessa rakennettiin Aurajoen yläjuoksun kuntiin luontopolkuja opasteineen, laadittiin hankkeessa ja aiemmin eri tahojen toteuttamia luontopolkuja esittelevä opas sekä järjestettiin yleisöretkiä kohteissa.
Tulokset: Aurajoen tunnettavuuden parantuminen, lähivirkistysmahdollisuuksien parantuminen jokivarressa, paikallistietouden parantuminen.
Osarahoitus: EU:n Leader+ -ohjelma, V-S jokivarsikumppanit

Aurajokilaakson maisemanhoitosuunnitelma 2003 - 2005
Hankkeessa laadittiin maisemainventointien ja laajan asukasosallistumisen pohjalta Aurajokilaakson maisemanhoitosuunnitelma. Maisemanhoitosuunnitelma sisältää perusteellisen analyysi Aurajokilaakson kulttuurimaisemasta sekä maisemanhoidon yleisistä linjauksista.
Tulokset: Aurajoen kulttuurimaiseman merkityksen esilletuominen, asukkaiden sitouttaminen kulttuurimaiseman hoitoa koskevaan suunnitteluun, pohjamateriaali kuntien maankäytön suunnitteluun.
Osarahoitus: Ympäristöministeriö

Aurajoen kehittämisohjelma 2005
Hankkeen puitteissa laadittiin Aurajoen kehittämisohjelma 2005, jossa on hahmoteltu Aurajoen kehittämisen suuntaviivoja maisemanhoidon, vesiensuojelun, virkistyskäytön, matkailun ja kulttuuriperinnön osalta.
Osarahoitus: Varsinais-Suomen TE-keskus

DVD-esitys Aurajoen kulttuurimaisemasta 2003-2004
Hankkeessa tuotettiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun multimediatekniikan opiskelijoiden kanssa Aurajoen kulttuurimaisemaa esittelevä videoesitys.
Tulokset: Aurajoen arvostuksen edistäminen, esittelymateriaalia jokivarren kuntien ja Aurajokisäätiön käyttöön.
Osarahoitus: Ympäristöministeriö

Liedon Nautelankosken luontoalueen kehittäminen 2002 - 2003
Nautelankosken luontopolun uudistaminen, portaat, laituri, retkiä.
Osarahoitus: Alueellinen maaseutuohjelma / Varsin Hyvä ry

Muistojen myllyt 2002 - 2003
Aurajoen vesimyllyihin liittyvän suullisen perimätiedon kerääminen, myllynäyttely, julkaisu.
Osarahoitus: Alueellinen maaseutuohjelma / Varsinais-Suomen TE-keskus

Elävä ja viihtyisä Halistenkoski 2000 - 2002
Sisältö: Turun Halistenkoskella sijaitsevan Aurajoen opastuskeskuksen kehittäminen yhteistyössä Turun kaupungin ympäristöviraston ja Lounais-Suomen Kalastusalueen kanssa. Keskuksessa esitellään Aurajokea kokonaisuutena sekä erityisesti Halistenkosken alueen historiaa ja nykyistä virkistyskäyttöä.
Osarahoitus: EU:n tavoite 2 -ohjelma Itä-Turku

Multimediaa Aurajoesta 1999 - 2000
Tavoitteena edistää Aurajoen tunnettavuutta ja suojelua tuottamalla Aurajokea esittelevä CD-Rom. Multimediassa esitellään Aurajoen historiaa, maiseman ja veden laadun muutoksia, jokiluontoa ja vesiensuojelutoimia sekä jokivarren tutustumiskohteita, palveluita ja ulkoilureittejä.
Osarahoitus: Leader II

OmaJoki-projekti - Aurajoki opetuskohteena eri luokka-asteilla 1998 - 2000
Aurajokea koskeva oppimateriaalin tuottaminen eri luokka-asteille
Osarahoitus: Paikallisen omaehtoisuuden Maaseutuohjelma (POMO)

Taimenpojan matka maailmalla - ympäristökasvatusta Aurajoesta alle kouluikäisille 1998 - 1999
Varhaiskasvatusmateriaalia Aurajoesta, pilottiprojektina toteutetaan Aurajoen taimenen elämänkaarta käsittelevä sadunomainen kirja alle kouluikäisille, testiryhmänä jokivarren päiväkodit
Osarahoitus: EU:n Leader II -ohjelma

Aurajoen ketoprojekti 1998 - 1999
Aurajokilaakson vanhojen laidunniittyjen ja ketojen inventointi, ketojen hoidon suunnittelu ja toteutus yhdessä paikallisten maaomistajien ja kyläseurojen kanssa.
Osarahoitus: EU:n Leader II -ohjelma

Aurajoen melontareitin ja koskialueiden virkistyskäytön kehittäminen 1997 - 1999
Aurajoen melontareitin toteutus koskialueiden ohituspolkuineen ja opasteineen, opaskartta melojille, melontatapahtumat, liikuntaesteisten melontamahdollisuuksien parantaminen Aurajoella.
Osarahoitus: EU:n Leader II -ohjelma

Aurajokilaakson kansallismaiseman nykytila ja kehittämistarpeet 1997 - 1999
Aurajokilaakson maisema-aluetta koskevan tiedon koonti, jokivarren kasvillisuuden inventointi, Aurajoki-näyttelyn toteuttaminen, Aurajoen kehittämisseminaari syksyllä 1998, Aurajoki-kirja.
Osarahoitus: Varsinais-Suomen liitto

Hae

Lataa Aurajoki-taustakuva

NYT:

Vesiensuojelun ja ympäristönhoidon rahoitus- ja tuki-infot yhdistyksille

VEERA  -  vesiensuojelutyötä Aurajokivarrella

Yhdistyksille ja kylille apua paikalliseen vesiensuojeluun

Aurajoen opastuskeskuksen talviaika

Aurajoen kalastussäännöt